การเตรียมตัวเอกสารก่อนที่จะขายรถให้กับทางเวปของเรา

การเตรียมตัวเอกสารก่อนที่จะขายรถให้กับทางเวปของเรา

กรณีรถที่ยังคงมีภาระกับไฟแนนซ์อยู่

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ใบ

3.คู่มือเกี่ยวกับตัวรถ คู่มือการใช้ ประกันภัย (ถ้ามี)

4.กุญแจสำรอง

กรณีรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม

1.เล่มทะเบียนรถ ( เล่มสีน้ำเงิน )

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ

3.คู่มือเกี่ยวกับตัวรถ คู่มือการใช้ ประกันภัย (ถ้ามี)

4.กุญแจสำรอง